Kosta vom Heidegrund (9/9/8)
DE 12 614 05752
* 17.08.2016

Landessieger Fleischrindertag Alsfeld 2019

 

V:
Blackcraig Kodiac

UK 582801400105

VV:
Glenkiln Dynamite

UK 2941009000031

MV:
Blackcraig Bertha D1

UK 294040000019

M:
Nanci vom Heidegrund DE 12 684 12460
Bew. 7/7/8 M

VM:
Benhur

DE 03 474 52393
Bew. 8/8/8

MM:
Nancy vom Heidegrund

DE 12 681 03180

Bew. 7/7/7 M